Žmogaus teisės – vaiko teisės ir interesai

Vaiko interesai barnets bästa the best interests of the child

Vaiko teises ir interesai ginčuose dėl globos (“barnets bästa i vårdnadsmål“)

Pagal Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją bei Švedijos įstatymą, sprendžiant visus su vaiku susiejusius klausimus galioja vaiko teisių bei interesų apsaugos gy­ni­mo prin­ci­pas (“barnets bästa”).

Kokie yra konkretaus vaiko teisės bei interesai sprendžiama būtent  iš to vaiko perspektyvos bei gyvenimo situacijos. Būtina atsižvelgti i vaiko fizinę ir intelektinę gerovę bei vystymąsi tiek šiandieninėje tiek ir ilgoje perspektyvoje.

Nu­sta­tant konkretaus vai­ko in­te­re­sus, teismas savo iniciatyva („ex of­fi­cio“) at­si­žvelg­ia ir į ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus, mat tė­vai vai­ko in­te­re­sus su­pran­ta skir­tin­gai, pri­klau­so­mai nuo jų pa­čių pa­žiū­rų ir kitų prioritetų. Į pa­ties vai­ko no­rus atsižvelgiama priklausomai nuo vaiko amžiaus ir brandumo.

Vaikas nėra tėvų nuosavybė ir bendravimo teisė su vaikui brangiais žmonėmis yra įstatymo suteikta pirmiausiai vaikui, o  ne tėvams ar kitiems norintiems su vaiku bendrauti asmenims. Vaikas turi teisę bendrauti ne tik su abiem tėvais bet ir su kitais asmenimis su kuriais vaikas bendravo iki tėvų skyrybų, pvz. seneliais ar broliais/seserimis.

Vaikas turi teisę būti auklėjamas su pagarba, be fizinio ir psichinio smurto. Tėvai privalo auklėti vaikus nurodydami elgesio normas ir ribas, bet tuo pačiu neįžeidžiant vaiko orumo bei pasitikėjimo savimi.

Vaiko teisės, interesai bei pareigos pagal Jungtinių Tautų vaiko konvenciją (“FN:s barnkonvention”)

Šis tarptautinis dokumentas gina šias (bei kitas) vaikų teises:

 • Teisę į savo biologinių tėvų pažinimą
 • Teisę į gyvenimą su savo tėvais bei kitais vaikui artimais žmonėmis, jeigu tas neprieštarauja vaiko interesams
 • Teisę įgyti norimą išsilavinimą
 • Teisę į apsaugą nuo patyčiū bei kito pažeminančio elgėsio
 • Teisę būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto
 • Teisę turėti savo požiūrius bei nuomonę
 • Teisę į asmeninį gyvenimą, neliečiamybę ir laisvę
 • Teisę į gimtosios kalbos vartojimą bei naudojimąsi savo kultūra
 • Teisę i seksualinę tapatybę

Šias pareigas turi vaikai pagal minėtą konvenciją:

 • Pareigą išsimokyti privalomoje pagrindinėje mokykloje
 • Pareigą tausoti savo sveikatą
 • Pareigą nežaloti kitų žmonių bei gerbti jū nuosavybę
 • Pareigą gerbti savo tėvus bei kitus vaikui artimus žmones
 • Pagarbą gerbti savo valstybę, įstatymus bei visuomenėje vyraujančias elgesio normas

Kreipkitės į mus ir mes jums padėsime išsiaiškinti ar jūsų teisės buvo pažeistos!