Rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

Vad är rättsskydd, rättshjälp, rådgivning ?

Om statligt ekonomiskt stöd/rättshjälp eller din försäkring/rättsskydd vid kostnader i tvister med annan privat person

Vi utreder gärna för dig och även ansöker om rättsskydd eller rättshjälp!

Vad är rättsskydd?

 • Rättsskydd täcker dina juristkostnader vid tvist i allmän domstol och finns i de flesta hemförsäkringar, fritidshusförsäkringar, helförsäkringar av båt eller hel-/halvförsäkring av bil samt företagsförsäkringar.
 • Rättsskydd täcker juristkostnader i tvister rörande ditt privatliv d.v.s. inte yrkesliv

Vid tvist på jobbet kan du få sina juristkostnader betalda via ditt fackförbund; om du inte är med i facket, då har du ,med knapp ekonomi , rätt till rättshjälp!

 • Villkoren för rättsskyddet är ganska samma mellan försäkringsbolagen. Taket för rättsskyddsersättningen hos olika försäkringsbolag kan variera mellan ungefär 175 000 kr och 200 000 kr.
 • Rättsskydd brukar täcka 80 % (självrisken är ca 20 % beroende av din inkomst) av både din och motpartens juristkostnader, om du förlorar tvisten.
 • En stor fördel med rättsskyddsförsäkring är att du får dina juristkostnader täckta oberoende av din inkomst.
rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

Viktigt när du söker rådgivning, rättshjälp, rättsskydd!

…därför är det mycket viktigt att du har eller skaffar dig någon av de ovannämnda försäkringarna!

Du kan interättsskydd i följande tvist ärenden:

 • Tvister med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med. Du kan dock få rättsskydd vid tvist om vårdnad, umgänge och barns boende om tvisten uppkommer tidigast 1 till 2 år (fråga vilken tidsram som gäller hos just ditt försäkringsbolag) efter det att äktenskapet, partnerskapet eller sammanboendet upphörde.
 • Tvister gällande bodelning eller äganderätt enligt äktenskapsbalken eller sambolagen
 • Så kallade ”småmål”, d.v.s. när tvisten handlar om  mindre än halvt prisbasbelopp; OBS! –  undantag gäller för tvist med ditt egna försäkringsbolag.
 • Brottmål
 • Arbetstvister
 • Andra tvister som utesluts enligt försäkringsvillkor hos just ditt försäkringsbolag!

 Mer om rättshjälp

Rådgivning/konsultation

Om du inte kan få rättsskydd från din försäkring kan du i vissa fall få rättshjälp från staten. För att bli beviljad rättshjälp måste du först söka minimum 1 timmes rådgivning. Mer om detta läs på domstolsverkets webbsida här!

Avgiften för rådgivning (s.k. rådgivningsavgift) kan reduceras med upp till 50 % och för barn med hela 100 %, om din inkomst är riktigt låg.

Rättshjälpsavgift

Om du blir beviljad rättshjälp ska du betala en viss procent av juristkostnaden (s.k. rättshjälpsavgift) själv. Rättshjälpsavgiften skall du betala till ditt biträde allteftersom kostnaderna uppstår.

Du får veta vad du ska betala i rättshjälpsavgift efter att du själv eller med hjälp av ditt ombud ansökt om rättshjälp vid rättshjälpsmyndigheten eller vid domstol.

Avgiftens storlek beror på dina tillgångar (s.k. ekonomiskt underlag). Generellt får din inkomst  inte överstiga 260 000 kr per år; detta exklusive dina skulder och försörjningsbörda. Ju mindre är dina tillgångar desto mer av juristkostnaden betalas av staten.

Rättshjälpsavgiften utgör alltså en viss procentuell andel av ersättningen till ditt rättshjälpsbiträde. Ett sådant avgiftssystem innehåller sex avgiftsnivåer. Som mest kan staten bidra med 98 % av din totala juristkostnad och du står för resten, d.v.s. 2 %.

rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

Bra att veta om rättsskydd, rättshjälp, rådgivning

Viktigt att veta!

I vissa tvister (s.k. dispositiva) måste du betala motpartens kostnader och detta ska göras även om du har rättshjälp.

Inom vissa samhällsområden, t.ex. utbildning, kan man få slippa betala motpartens kostnader även om man förlorar tvisten. Detta kan t.ex. vara av betydelse om man är student med begränsade resurser och har utsatts för diskriminering.

Rättshjälp inom migrationsärenden

Rättshjälp kan beviljas när ett avslutad migrationsärende i Sverige ska överklagas till Europadomstolen (för mänskliga rättigheter) eller till FN:s  kommitté mot tortyr eller FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

 Du kan inte få rättshjälp med juristkostnader i följande ärenden:

 • Enklare registreringsärenden
 • Tvistemål vars värde är mindre än 0,5 prisbasbelopp; sådana tvistemål kallas småmål eller “förenklade tvistemål” (FT)); år 2020 handlar det om tvistesumma  (47 300 x 0,5 ) om 23 650 kronor.
 • Upprättande av handlingar som självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling.
 • Förrättande av bouppteckning eller ärenden rörande bodelning, med undantag av när det är fråga om klander (här) av dessa samt möjlighet till ersättningsgaranti (här) vid knapp ekonomi
 • Inom förvaltningsrättsliga ärenden (t.ex. tvist med Försäkringskassan, Skatteverket eller socialtjänsten) får man rättshjälp väldigt sällan.

Annan statlig ekonomisk hjälp med vissa juristkostnader

Ekonomiskt bistånd för bevisning och inställelse till domstol

Kostnaderna för bevisning och för inställelse till förhandling i allmän domstol i tvistemål eller brottmål samt i Arbetsdomstolen kan betalas av staten för dig som har dålig ekonomi.

Ersättningsgaranti vid bodelning

Ekonomiskt bistånd vid bodelning (efter äktenskapets upplösning på grund av skilsmässa eller ena makans död), i form av ersättningsgaranti utbetalas av staten och kan bidra till kostnaderna till bodelningsförrättare för högst 5 timmars arbete. En sådan garanti ges till den ansökande makan som anses vara i behov med hänsyn till dennas ekonomi och andra personliga omständigheter.

Rättshjälp vid klander av bodelning

Om du inte är nöjd med bodelningen/hur er egendom har delats upp, ska du väcka talan mot din före detta/klandra bodelningen inom 4 veckor from den dagen du blivit delgiven/meddelad om bodelningsbeslutet. Om du hamnat i ekonomiska svårigheter kan du bli beviljad rättshjälp.

Här hittar ni våra kontaktuppgifter!

Leave a Reply

Your email address will not be published.